Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štafeta 4x60

17. 3. 2009

Štafeta 4 x 60 m

Družstvo připraví ze svých členů 2 čtyřčlenné štafety, každý může být zařazen pouze v jedné štafetě a na jednom úseku. Do hodnocení se počítá lepší z časů dosažených oběma štafetami. Každá štafeta má jen jeden pokus. Soutěží-li na každé z obou drah jiné družstvo, musí si pro pokus druhé štafety dráhy vyměnit.

Překážky a jejich umístění
Na prvním úseku ve vzdálenosti 21 m od startu se postaví kladina. Na konci sbíhavého můstku se vyznačí ohraničující čára.
Na druhém úseku ve vzdálenosti 30 m od etapové čáry úseku se postaví bariéra o výšce 0,80 m pro dívky i chlapce
Na třetím úseku ve vzdálenosti 30 m od etapové čáry se postaví přenosný ruční hasící přístroj (prázdný), 5 m od něj je pevná podložka o rozměrech 0,8 x 0,8 m pro postavení R PHP. Síla podložky je max. 3 cm.
Na čtvrtém úseku ve vzdálenosti 25 m od etapové čáry jsou postaveny v kotoučích dvě hadice C – mohou být i cvičné, směr spojek je libovolný, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu papíru, půlspojky se nesmějí dotýkat země.
45 m od etapové čáry je postaven rozdělovač v základním postavení (ventily nahoru, natočení spojek libovolné).

Provedení disciplíny
Na pokyn rozhodčího disciplíny se soutěžící podle vlastní dohody rozmístí do jednotlivých úseků. Soutěžící v prvém úseku se postaví se štafetou před startovní čáru v libovolném postavení. Soutěžící na ostatních úsecích se mohou postavit na začátek rozběhového území, které je max. 5 m před začátkem předávacího území. Na signál startéra běží první soutěžící ke kladině, přeběhne ji a v předávacím území předá štafetu druhému soutěžícímu. Ohraničující čára označuje konec sbíhavého můstku. Z důvodu bezpečnosti musí být kladina překonána tak, že při sbíhání musí soutěžící minimálně 1 x šlápnout na můstek a následně seskočit za ohraničující čáru. Je-li kladina chybně překonána (např. pád) soutěžící se může vrátit a kladinu znovu překonat.

Soutěžící na druhém úseku převezme štafetu, běží k překážce, překoná ji a v předávacím území předá štafetu třetímu.

Soutěžící na třetím úseku po převzetí štafety běží k přenosnému hasícímu přístroji, který přenese k označenému místu s podložkou, na kterou ho postaví a v předávacím území předá štafetu čtvrtému soutěžícímu. Pokud R PHP spadl před předáním štafety, může se soutěžící ve třetím úseku vrátit a znovu jej postavit.

Soutěžící na čtvrtém úseku po převzetí štafety běží k hadicím, které rozloží a spojí libovolným způsobem a v libovolném pořadí (není přesně určeno, který z úkonů se musí provést jako první – rozložení nebo spojení), jednu spojku připojí k rozdělovači a na druhou spojku připojí štafetovou proudnici. Při napojování hadice na rozdělovač nesmí být tento nesen. Spojky musí být spojeny na oba ozuby a v průběhu plnění disciplíny se nesmí rozpojit. S napojenou proudnicí proběhne cílem tak, že viditelně drží buď proudnici nebo hadici. K odpojení proudnice v cíli může dojít teprve na pokyn rozhodčího.

Štafeta se v průběhu disciplíny nesmí přenášet v ústech a může se předávat jen z ruky do ruky. Pro hodnocení chybné předávky je vždy rozhodující postavení proudnice při předávce. Při upadnutí štafety v okamžiku předávky ji může zvednout jenom předávající. Nepřekoná-li kterýkoliv člen překážku, může se vrátit a znovu ji překonat.

Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky:
a) seskočí-li nebo spadne-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou (konec sbíhavého můstku) a znovu ji nepřekoná nebo nepřekoná-li ji předepsaným způsobem (např. dotyk můstku při sbíhání, nepřekonání překážky s proudnicí),
b) překážka na druhém úseku může být překonána libovolným způsobem, nesmí však být k jejímu překonání použito cizí pomoci nebo zavětrovacích vzpěr u bariéry – skok plavmo přes překážku je zakázán,
c) pokud předepsaný PHP při předání štafety stojí mimo podložku nebo vyznačenou plochu – dotýká se země nebo spadl-li před předáním štafety soutěžícímu na čtvrtém úseku (spadne-li PHP po předání štafety, pokus je platný)
d) nespojí-li soutěžící spojky nebo jsou-li spojky zapojeny jen na jeden ozub, nebo se v průběhu disciplíny rozpojí
e) spadne-li soutěžícímu štafeta před překážkou, kterou soutěžící následně překoná bez této štafety, a nevrátí-li se zpět pro štafetu a překážku opět nepřekoná (vrátí-li se soutěžící pro štafetu a překážku znovu překoná, je pokus platný),
f) kříží-li soutěžící dráhu nebo ztěžuje-li plnění disciplíny jinému soutěžícímu ve druhé dráze, nebo použije-li sousední dráhu ke zkrácení vzdálenosti
g) je-li štafeta – proudnice předána mimo předávací území; zvedne-li štafetu při upadnutí v okamžiku předávky soutěžící, kterému je předávána, je-li při předávání nebo při překonávání překážky hozena nebo nesena v ústech
h) startuje-li ve štafetě kterýkoliv soutěžící dvakrát
ch) pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná osoba
i) odpojí-li soutěžící na čtvrtém úseku proudnici v cíli před kontrolou a pokynem rozhodčího; nebyla-li připojena vůbec; byla-li při průběhu cílem držena současně proudnice i hadice
j) pokud nářadí zasahuje do druhé dráhy a brání v plnění pokusu v druhé dráze,
k) pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena
l) nepřekoná-li soutěžící překážku
m) pokud byl rozdělovač při napojování hadice na něj nesen
n) neprotne-li soutěžící v případě použití el. časomíry cílový paprsek časomíry
o) neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze